Ochrana osobných údajov

A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1/ Identifikácia prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.sepea.sk (ďalej len “Obchod”) je SEPEA, s.r.o., Púpavová 2, 900 27 Bernolákovo, IČO: 46 776 761, IČ DPH: SK2023572089. My v SEPEA, s.r.o. chránime Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”).

SEPEA, s.r.o. v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a na základe  § 19 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. poskytuje informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb  prostredníctvom portálu www.sepea.sk.

2/ Rozsah osobných údajov

Pri nakupovaní v internetovom obchode a dodaní tovaru je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

 • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
 • Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
 • voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
 • voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami).

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia Vašej objednávky, teda pre splnenie podmienok zmluvy. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

3/ Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácii, s ktorými spolupráca je nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie), či niektorí vydavatelia a dodávatelia, keď si to vyžaduje povaha objednaného produktu (kvôli aktualizácii produktov, registrácii členských kariet v systéme poskytovateľa, atď.). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

4/ Právny základ pre spracovanie osobných údajov

SEPEA s.r.o. ako prevádzkovateľ informačného systému spracúva Vaše osobné údaje (ako dotknutej osoby) na právnom základe podľa § 13 ods. 1 písm. b/ zákona 18/2018 Z.z.  – teda za účelom plnenie zmluvy o kúpe tovaru.

5/ Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov právo:

 1. získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak Prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov,  ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.; zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z.; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu;
 2. na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 3. na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
  • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
  • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 4. Podať na Úrade na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.. Kontaktné údaje na Úrad je možné získať na webovom sídle Úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou/

6/ Dobra spracovania osobných údajov

Doba zhromažďovania, spracúvania a uchovania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania zmluvy o poskytovaní služby, najviac však dva roky ( 730 dní). Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je SEPEA, s.r.o. oprávnená viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely archivovania, štatistiky, účtovníctva a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

7) Zodpovedná osoba

Prevádzkovateľ nemá určenú zodpovednú osobu. Pri výkone svojich práv sa môžte obrátiť na Prevádzkovateľa využijúc kontaktné údaje uvedené v úvode tohoto dokumentu. Prevádzková doba Prevádzkovateľa je každý pracovný deň od 8.30 – 16.30.

B. OSOBITNÉ INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI TESTOCH FOOD DETECTIVE™ a FOOD PRINT®).

Spoločnosť SEPEA, s.r.o. si dovoľuje informovať zákazníkov, ktorí si plánujú zakúpiť produkty:

 • test FOOD PRINT®),
 • test Candida

test SEPEA ELISA SCREEN

že pre spracovanie krvnej vzorky odobratej odberovou sadou v týchto produktoch je potrebné, aby dotknutá osoba udelila spoločnosti SEPEA s.r.o. súhlas na spracovanie osobných údajov ktoré sa týkajú zdravotného stavu osoby, ktorej krvná vzorka sa vyhodnocuje.

V zmysle § 19 ods. 2 písm. e/ zákona č. 18/2018 Z.z. si týchto zákazníkov dovoľujeme vopred informovať, že udelenie súhlasu na spracovanie údajov, ktoré sa získajú laboratórnym vyšetrením krvi je nevyhnutne potrebný pre zrealizovanie tohoto zmluvného vzťahu. Súhlas so spracovaním osobných údajov je pribalený ku každému produktu a je potrebné aby ho dotknutá osoba vyplnila, podpísala a zaslala spolu s odberovou sadou na našu adresu. Detailné inštrukcie sú zahrnuté v balení produktu

Právny základ pre spracovanie osobných údajov v prípade vyššie uvedených produktov: súhlas dotknutej osoby

Doba spracúvania osobných údajov: 1 rok od obdržania objednávky na vyhotovenie laboratórneho vyšetrenia prostredníctvom odberovej sady vyššie uvedených produktov.